Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: gáo dài hơn chuôi

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): gáo dài hơn chuôi