Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: qua chợ còn tiền, vô duyên khỏi nhẵn má

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): qua chợ còn tiền, vô duyên khỏi nhẵn má