Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quan thấy kiện như kiến thấy mỡ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quan thấy kiện như kiến thấy mỡ