Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: thủy-tổ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): thủy-tổ