Bảo tồn chữ Nôm của dân tộc Tày tỉnh Bắc Kạn

Chữ Nôm của dân tộc Tày tỉnh Bắc Kạn vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đó là một hệ thống chữ viết mang nét văn hóa riêng, đặc sắc của dân tộc Tày ở Bắc Kạn. Tuy nhiên những người có thể đọc thông, viết thạo chữ Nôm Tày còn rất ít. Vì vậy việc lưu giữ, bảo tồn hệ thống chữ viết này là hết sức cần thiết.


GÓP PHẦN GIẢI MÃ HAI CHỮ SONG VIẾT TỪ CÂU HỒ CỔ Ở THỪA THIÊN HUẾ

HIỆN TƯỢNG NÔM HOÁ CÁC HÌNH THỂ CHỮ HÁN ĐƯỢC MƯỢN VÀO VĂN BẢN TÁC PHẨM NÔM

Giới thuyết về chữ Hán Nôm trong tác phẩm văn Nôm

PHƯƠNG HƯỚNG MỚI CHO TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM

XÂY DỰNG CƠ SỞ TRI THỨC CHỮ NHIỀU BẬC ĐỆ QUY VÀ KHO THÀNH TỐ CƠ BẢN CỦA CHỮ NÔM

PRELIMINARY OBSERVATIONS

Giới thiệu một nghiên cứu của Peter S. Du Ponceau (1760-1844), Mỹ, về ngôn ngữ và chữ Nôm Đàng Trong thế kỷ XIX

VỀ THỜI ĐIỂM VIẾT TRUYỆN KIỀU