GÓP PHẦN GIẢI MÃ HAI CHỮ SONG VIẾT TỪ CÂU HỒ CỔ Ở THỪA THIÊN HUẾ

Hai từ SONG VIẾT đã từng xuất hiện trong các tác phẩm chữ Nôm cổ như Nguyễn Trãi Quốc âm thi tâp, Hồng Đức quốc âm thi tập, Bạch Vân quốc âm thi tập mà hàng chục năm qua các nhà nghiên cứu về lịch sử, ngôn ngữ học - đặc biệt là giới nghiên cứu Hán Nôm - đã có khá nhiều bài viết trao đổi về cách đọc của hai chữ này.


XÂY DỰNG CƠ SỞ TRI THỨC CHỮ NHIỀU BẬC ĐỆ QUY VÀ KHO THÀNH TỐ CƠ BẢN CỦA CHỮ NÔM

PRELIMINARY OBSERVATIONS

Giới thiệu một nghiên cứu của Peter S. Du Ponceau (1760-1844), Mỹ, về ngôn ngữ và chữ Nôm Đàng Trong thế kỷ XIX

VỀ THỜI ĐIỂM VIẾT TRUYỆN KIỀU

NAM XƯƠNG LIỆT NỮ VŨ THỊ TÂN TRUYỆN VĂN BẢN VÀ TÁC PHẨM

Những vấn đề dịch Kiều sang tiếng Anh

Phân tích kết cấu một số chữ Nôm còn bảo tồn âm đọc tiếng Việt cổ

Về hiện tượng “cá nháy” và Các “ký hiệu phụ” trong chữ Nôm

Một số tư liệu xung quanh bài thơ “Giai nhân bất thị đáo tiền đường…”

Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca và vấn đề chuẩn hoá chữ Nôm thời Nguyễn