Thông báo số 1 về Xêmina "Nhân văn số thức - 2" tại Hà Nội


 

Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm kết hợp cùng Viện Công nghệ thông tin tổ chức Xêmina "Nhân văn số thức -2" tại hội trường của Viện Công nghệ thông tin, 18 Hoàng Quốc Việt trong các ngày 26-27/5/2018.

Các chuyên gia quốc tế sẽ tham gia trình bày trong Xêmina này tới từ Cornell University Library, Tokyo University, Taiwan University, Edith Cowan University, bao gồm:

1. Simon Ingall, Điều phối viên bộ sưu tập tài nguyên trực quan, Số thức hoá, biên tập và xử lí ảnh, OCR, xử lí các tài liệu hiếm và dễ hư hỏng, quản lí tài sản số thức.
2. Jason Kovari, Giám đốc, Biên mục và Dịch vụ siêu dữ liệu, lĩnh vực chuyên gia: siêu dữ liệu cho khám phá, truy nhập và bảo tồn; mô hình hoá dữ liệu; giới thiệu về dữ liệu móc nối và bản thể luận; lưu trữ web
3. Oya Y. Rieger, Phó thủ thư đại học, học thức số thức và dịch vụ bảo tồn, lĩnh vực chuyên gia: tuyển tập số thức và lập kế hoạch sáng kiến nhân văn số thức, thực hiện, đánh giá; chiên lược bảo tồn số thức; tính bền vững; quản lí dự án
4. Tre Berney, Giám đốc, Dịch vụ số thức hoá và bảo quản, tri thức chuyên gia: Số thức hoá; phòng thí nghiệm và thiết đặt số thức hoá; làm việc với tài liệu hiếm và dễ hư hỏng; cơ sở OCR; DAM;
5. Charles Muller, Đại học Tokyo, lĩnh vực chuyên gia: từ điển phật giáo CJKV, XML/XSLT.
6. Paul Arthur, đại học Edith Cowan, Australia, tổng quan về DH
7. Jieh Hsiang, Đại học Đài Loan, lĩnh vực chuyên gia: nền DH cho dữ liệu cá nhân, DocuSky, cung cấp công cụ làm chú giải, tổ chức, phân tích và ttực quan hoá tệp văn bản
8. Lee Collins, USA, chủ tịch Hội bảo tồn di sản chữ Nôm, lĩnh vực chuyên gia mã hoá kí tự và văn bản, xử lí ngôn ngữ tự nhiên.

Do còn đang bổ sung tiếp về các nội dung từ điển phật giáo và nền DH cho dữ liệu cá nhân, tổng quan về DH, một vài phần kĩ thuật trong dự thảo này có thể được giản lược. Sau đây là nội dung dự kiến về bảo tồn số thức của Xêmina:

Ngày 1
Giới thiệu
Lập kế hoạch dự án (Mục đích / Kết quả, Tiêu chí lựa chọn, Quyền, (Đánh giá) điều kiện vật lí, Đánh giá siêu dữ liệu, Khán giả / Trường hợp sử dụng, Chiến lược bảo tồn, Tài trợ, Công cụ quản lí dự án
Cơ sở số thức hoá (Độ phân giải / PPI-DPI, Chiều sâu bit, Ngưỡng, Miền động / Hình đồ Bảng màu Info, Phương thức ảnh / không gian mầu, Dạng thức tệp, Kĩ thuật nén, Đặt tên tệp, Lưu giữ công việc, Dịch tương tự sang số thức)

Cơ sở về quản lí mầu Tổng quan (Thuật ngữ, Mục đích, Mục tiêu /Áp dụng phần mềm cho hồ sơ)
Thiết lập luồn công việc số thức hoá (Xử lí từng bước để tạo ra các ảnh chính & truy nhập)

Công cụ để dùng: (Mức & Đường cong (đặc biệt đường cong), Điều chỉnh tầng, Tem dán theo, Mặt nạ không nét, gán/chuyển đổi hồ sơ, Xử lí lô)
Công cụ để tránh: (Mức tự động, Sáng/tương phản, Làm nét)

Ngày 2
Hậu xử lí (OCR dùng ABBYY/Adobe PDF's (tối ưu, theo lô, gắn thẻ và OCR)
đánh dấu XML, QC? QA?)
Siêu dữ liệu (Mô tả, Kĩ thuật,
Cấu trúc (hỗ trợ cho phân trang, chương, bài báo v.v) Quản trị
Bảo tồn

Thực hiện dự án (Quản lí dự án & lập kế hoạch công việc)

Truy nhập và khám phá
Bảo tồn và quản lí tài sản số thức
Lưu trữ Web

Đường link đăng kí tham dự xêmina:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeLRx4T3Nj8j0dD4…/viewform…

---English version---

Seminar "Digital Humanity - 2" at Hà Nội, May 26-27,2018

The Vietnamese Nôm Preservation Foundation and the Institute of Information Technology will held a seminar on "Digital Humanities -2" at the Institute of Information Technology, 18 Hoàng Quốc Việt in May 26-27, 2018.

International experts in the seminar come from Cornell University Library, Tokyo University, Taiwan University, Edith Cowan University, including:

1. Simon Ingall, Visual Resources Collections Coordinator, Digitization, image editing and processing, OCR, handling/processing rare and fragile materials, digital asset management.
2. Jason Kovari, Director, Cataloging and Metadata Services, Expertise areas: metadata for discovery, access, and preservation; data modeling; linked data introduction and ontologies; web archiving
3. Oya Y. Rieger, Associate University Librarian, Digital Scholarship and Preservation Services, Expertise areas: digital collection and digital humanities initiative planning, implementation, assessment; digital preservation strategies; sustainability; project management
4. Tre Berney, Director, Digitization and Conservation Services, Expertise areas: Digitization; digitization labs and settings; working with rare and fragile materials; OCR basics; DAM;
5. Charles Muller, Tokyo University Expertise areas: CJKV/Buddhist lexicography, XML/XSLT.
6. Paul Arthur, Edith Cowan University, Australia
7. Jieh Hsiang, Taiwan University, expertise areas: DH platform for personal data, DocuSky, provide tools for annotating, organizing, analyzing, and visualizing textual files
8. Lee Collins, USA, president of the Vietnamese Nom Preservation Foundation

The tentative plan (will be updated) of the seminar is:

Day 1
Introductions
Project Planning (Goals / Outcomes, Selection Criteria, Rights,
Physical condition (assessment), Metadata assessment,
Audience / Use cases, Preservation Strategy, Funding, Project management tools

Digitization Basics (Resolution / PPI-DPI, Bit-depth Threshold,
Dynamic range / Histogram Info Palette, Image Mode/ Color Space, File Formats, Compression Techniques, Filenaming, Saving your work, Translating Analog to Digital

Color Management (Basics, Overview, Terms, Goals, Software Applying the profile
Establishing the Digitization Workflow
Step-by-step process for creating master & access images

Photoshop Basics Tools to use (Levels & Curves (especially curves), Adjustment Layers, Clone Stamp, Unsharp mask, Profile assignment/conversion, Batch Processing, Tools to avoid:
Automated levels, Brightness/contrast, Sharpening)

Day 2
Post-processing (OCR using ABBYY/Adobe, PDF's (optimizing, batching, tagging, and OCR) , XML markup
QC? QA?
Metadata Descriptive (Technical Structural (to support pagination, chapters, articles, etc.)
Administrative Preservation

Project Implementation
Project management & business planning

Access and discovery
Preservation and Digital Asset Management
Web Archiving

Registration Form at: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLRx4T3Nj8j0dD4xF8dpcgzbvgnVMf2nQr9q4sz8XDl2Zvfg/viewform?usp=pp_url&entry.647197795&entry.1515442244&entry.1042480781&entry.792328191&entry.1652276467&entry.585637007