GÓP PHẦN GIẢI MÃ HAI CHỮ SONG VIẾT TỪ CÂU HỒ CỔ Ở THỪA THIÊN HUẾ

GÓP PHẦN GIẢI MÃ HAI CHỮ SONG VIẾT TỪ CÂU HỒ CỔ Ở THỪA THIÊN HUẾ

HIỆN TƯỢNG NÔM HOÁ CÁC HÌNH THỂ CHỮ HÁN ĐƯỢC MƯỢN VÀO VĂN BẢN TÁC PHẨM NÔM

HIỆN TƯỢNG NÔM HOÁ CÁC HÌNH THỂ CHỮ HÁN ĐƯỢC MƯỢN VÀO VĂN BẢN TÁC PHẨM NÔM

Giới thuyết về chữ Hán Nôm trong tác phẩm văn Nôm

Giới thuyết về chữ Hán Nôm trong tác phẩm văn Nôm

PHƯƠNG HƯỚNG MỚI CHO TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM

PHƯƠNG HƯỚNG MỚI CHO TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM

XÂY DỰNG CƠ SỞ TRI THỨC CHỮ NHIỀU BẬC ĐỆ QUY VÀ KHO THÀNH TỐ CƠ BẢN CỦA CHỮ NÔM

XÂY DỰNG CƠ SỞ TRI THỨC CHỮ NHIỀU BẬC ĐỆ QUY VÀ KHO THÀNH TỐ CƠ BẢN CỦA CHỮ NÔM

PRELIMINARY OBSERVATIONS

PRELIMINARY OBSERVATIONS

Giới thiệu một nghiên cứu của Peter S. Du Ponceau (1760-1844), Mỹ, về ngôn ngữ và chữ Nôm Đàng Trong thế kỷ XIX

Giới thiệu một nghiên cứu của Peter S. Du Ponceau (1760-1844), Mỹ, về ngôn ngữ và chữ Nôm Đàng Trong thế kỷ XIX

VỀ THỜI ĐIỂM VIẾT TRUYỆN KIỀU

VỀ THỜI ĐIỂM VIẾT TRUYỆN KIỀU

NAM XƯƠNG LIỆT NỮ VŨ THỊ TÂN TRUYỆN VĂN BẢN VÀ TÁC PHẨM

NAM XƯƠNG LIỆT NỮ VŨ THỊ TÂN TRUYỆN VĂN BẢN VÀ TÁC PHẨM

Những vấn đề dịch Kiều sang tiếng Anh

Những vấn đề dịch Kiều sang tiếng Anh

Phân tích kết cấu một số chữ Nôm còn bảo tồn  âm đọc tiếng Việt cổ

Phân tích kết cấu một số chữ Nôm còn bảo tồn âm đọc tiếng Việt cổ

Về hiện tượng “cá nháy” và Các “ký hiệu phụ” trong chữ Nôm

Về hiện tượng “cá nháy” và Các “ký hiệu phụ” trong chữ Nôm

Một số tư liệu xung quanh bài thơ “Giai nhân bất thị đáo tiền đường…”

Một số tư liệu xung quanh bài thơ “Giai nhân bất thị đáo tiền đường…”

Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca và vấn đề chuẩn hoá chữ Nôm thời Nguyễn

Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca và vấn đề chuẩn hoá chữ Nôm thời Nguyễn