Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: pô li-vi-tin

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): pô li-vi-tin