Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quải dương đầu, mãi cẩu nhục

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quải dương đầu, mãi cẩu nhục