Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: que hàn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): que hàn