Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quý vật tầm quý nhân

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quý vật tầm quý nhân