Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rê-ốt-xta

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rê-ốt-xta