Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a di đà tam tôn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a di đà tam tôn