Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a du đa

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a du đa