Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a-la-nin

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a-la-nin