Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a-ma-nác

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a-ma-nác