Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a-pi-sê-rum

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a-pi-sê-rum