Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a-xít a-đi-pích

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a-xít a-đi-pích