Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a-xít flo-hi-đrích

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a-xít flo-hi-đrích