Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a-xit phốt-pho-rích

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a-xit phốt-pho-rích