Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ác đẻ ác la, gà đẻ gà cục tác

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ác đẻ ác la, gà đẻ gà cục tác