Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ai bảo xôi ừ xôi, ai bảo thịt ừ thịt

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ai bảo xôi ừ xôi, ai bảo thịt ừ thịt