Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: âm bình dương bí

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): âm bình dương bí