Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: an cư lạc nghiệp

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): an cư lạc nghiệp