Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: an-ma-nác

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): an-ma-nác