Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: an ủi

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): an ủi