Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ảnh hàng không

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ảnh hàng không