Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: anh hùng cái thế

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): anh hùng cái thế