Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: anh-te-phôn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): anh-te-phôn