Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: áo ấm cơm no

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): áo ấm cơm no