Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: áo dài đai rộng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): áo dài đai rộng