Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: áo lượt quần là

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): áo lượt quần là