Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: áp-phi-đa-vít

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): áp-phi-đa-vít