Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: bồng trống

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): bồng trống