Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: chiếu đâu mà trải khắp đình

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): chiếu đâu mà trải khắp đình