Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: lạnh ngắt

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): lạnh ngắt