Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phản-chuyển

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phản-chuyển