Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phản-dân-chủ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phản-dân-chủ