Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phụ người trời phụ, thương người trời thương

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phụ người trời phụ, thương người trời thương