Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phú quý đa nhân hội, bần cùng thân thích li

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phú quý đa nhân hội, bần cùng thân thích li