Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí