Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phun châu nhả ngọc

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phun châu nhả ngọc