Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phùng mang trợn mắt

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phùng mang trợn mắt