Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phượng minh tiêu dương

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phượng minh tiêu dương