Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phượng minh tiêu dương