Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phương trình cân bằng nhiệt

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phương trình cân bằng nhiệt