Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: pi-ra-mi-đông

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): pi-ra-mi-đông