Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: prô-me-đông

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): prô-me-đông