Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: prô-tê-in

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): prô-tê-in