Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quạ đội lốt công

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quạ đội lốt công